UPNINKAI

Apie vietovę

Upninkai įsikūrę Jonavos rajone, Šventosios kairiajame krante, apie 15 km į rytus nuo Jonavos. Manoma, kad vietovės vardas kilo nuo žodžio upė, nes ši teritorija yra Šventosios, Širvintos, Neries ir mažesnių upelių apsuptyje. Per seniūniją teka upelis Lietava, nuo kurio vardo, kai kurių tyrinėtojų manymu, galėjo atsirasti Lietuvos vardas. Upninkų gyvenvietė yra didžiausios Jonavos rajone seniūnijos centras.

Upninkų apylinkėse gyventa nuo seno – tai liudija gausūs archeologiniai paminklai, akmens amžiaus stovyklos, išlikę piliakalniai, pilkapiai, senovės gynybiniai įtvirtinimai ir kt.

Rašytiniuose šaltiniuose Upninkų vardas minimas XV a. pirmoje pusėje, kai Upninkų dvaras priklausė didikams Astikams, vėliau Radviloms, Petrauskams ir kitiems savininkams. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 1613 m. žemėlapyje Rytų Lietuvos šiaurės dalyje tarp pažymėtų 26 gyvenviečių paminėti ir Upninkai su maldos namais. Pirmąją bažnyčią apie XV a. vidurį pastatė tuometis dvaro savininkas Astikas Radvilaitis. 1750 m. Šv. Mykolo arkangelo maldos namai buvo atnaujinti, veikė parapinė mokykla.

Upninkus dažnai siaubdavo gaisrai. 1807 m. sudegė didžioji Upninkų dalis kartu su bažnyčia. Iki bažnyčios atstatymo pamaldos vyko klebonijoje įrengtoje koplyčioje. Nuslopinus 1831 m. sukilimą, carinė valdžia ją uždarė. Vėl kilęs gaisras sunaikino gyvenamuosius namus, spirito varyklą, kelias smukles ir krautuves, kleboniją. Ugnis nepalietė tik iš lauko akmenų pastatyto dvaro grūdų sandėlio, kuris, savininkui leidus, buvo pritaikytas bažnyčiai, o šventovės interjeras papuoštas vertingais sakralinio meno kūriniais, išgelbėtais iš sudegusių maldos namų.

Po 1863 m. sukilimo mokykla buvo surusinta, uždrausta lietuvių kalba ir spauda, tačiau savo veiklą pradėjo knygnešiai, iš Prūsijos gabenę draudžiamą lietuvišką literatūrą. Šio krašto knygnešys Justinas Vareikis, gimęs 1870 m. Saleninkų kaime,  vos sulaukęs 18 metų, Skarulių klebono Šlėgerio paragintas, padėjo gabenti iš Rytų Prūsijos caro uždraustas lietuviškas knygas. Ūgtelėjęs įsidarbino sielininku ir plukdė medieną Šventąja, Nerimi, Nemunu. Iki Tilžės nusigaudavo sieliais, ten pasiimdavo literatūrą ir pro Smalininkus, Sudargą pėsčiomis grįždavo atgal. Pats būdamas beveik neraštingas, norėjo, kad žmonės siektų mokslo, todėl savo lėšomis įsteigė pradžios mokyklą Saleninkuose.

I-ojo pasaulinio karo metais vokiečiams užėmus Upninkus, klebono iniciatyva  1915 m. pavyko atkurti pradinę mokyklą. Atkuriant Lietuvos valstybę, susibūrė Upninkų komitetas, naujai formuojamos Lietuvos kariuomenės gretas papildė ir upninkiečiai savanoriai. Nepriklausomybės metais prie bažnyčios įsikūrė parapijos choras, iki pat sovietų okupacijos veikė pavasarininkų, šaulių padaliniai, vyko kultūriniai renginiai. Abi okupacijos skaudžiai palietė apylinkių gyventojus. 1941 m. naciai išžudė Upninkuose gyvenusius žydus, dar nesibaigus karui, prie Gudonių k. buvo nukauti Svilo-Slyvos būrio partizanai. Už rezistentų palaikymą į Rusiją ištremta daug šeimų.

Skaityti daugiau

UPNINKŲ

Bendruomenės herbas

Justinas Vareikis 1870–1956

Knygnešys, karininkas

Justinas Vareikis gimė 1870 m. gruodžio mėn. Saleninkuose (Jonavos r., Upninkų sen.). Aktyvus kovotojas už nepriklausomybę, knygnešys.

Paskatintas Skarulių klebono V. Šlėgerio, būdamas visiškai jaunas (18 m.), J.Vareikis tapo knygnešiu. Jis padėjo gabenti iš Rytų Prūsijos caro valdžios uždraustas lietuviškas knygas.

Vėliau dirbo sielininku – plukdė medieną Šventąja, Nerimi, Nemunu. Sieliais pasiekęs Tilžę, paimdavo knygas ir pėsčiomis pro Smalininkus bei Sudargą sugrįždavo.

Spaudos reikalais lankėsi Bitėnuose pas Martyną Jankų. Teko keliauti į Rygą ir į kitas vietas. 1919 m. su kitais (su mokytojais B. Garmumi ir J. Kartanu) J. Vareikis buvo šaulių būrio steigėjas Jonavoje. Buvo renkamas Jonavos šaulių būrio vadu, o vėliau – garbės pirmininku.Už nuopelnus apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu, Nepriklausomybės medaliu, garbingiausiu Šaulių sąjungos apdovanojimu – Šaulių žvaigžde, JAV lietuviai paskyrė 700 dolerių premiją, Lietuvos Respublikos Prezidentas skyrė 12 ha žemės.Vareikis artimai bendravo su žymiu lietuvių kalbininku, akademinio Lietuvių kalbos žodyno vyriausiuoju redaktoriumi, Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu, profesoriumi Juozu Balčikoniu (1885–1969).

Vareikis norėjo, kad žmonės siektų mokslo, todėl savo lėšomis įsteigė pradžios mokyklą Saleninkuose. Vareikis palaidotas Skaruliuose (dabar Jonavos miesto dalis).

1997 m. Jonavos 5-oji vidurinė mokykla pavadinta Justino Vareikio vardu (dabar Jonavos Justino Vareikio progimnazija).

Skaityti daugiau

Istoriniai faktai

1613

Pažymėta žemėlapyje

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 1613 m. žemėlapyje Rytų Lietuvos šiaurės dalyje tarp pažymėtų 26 gyvenviečių paminėti ir Upninkai su maldos namais.

 

1807

Didysis gaisras

1807 m. sudegė didžioji Upninkų dalis kartu su bažnyčia.

1870

Gimė Justinas Vareikis

J.Vareikis gimė 1870 m. gruodžio mėn. Saleninkuose.

1888

Knygnešys

Paskatintas Skarulių klebono V. Šlėgerio, būdamas 18 metų amžiaus, J. Vareikis tapo knygnešiu. Jis padėjo gabenti iš Rytų Prūsijos caro valdžios uždraustas lietuviškas knygas.

1919

Šaulių būrio steigėjas

1919 m. su mokytojais B. Garmumi ir J. Kartanu, J. Vareikis buvo šaulių būrio steigėjas Jonavoje. Buvo renkamas Jonavos šaulių būrio vadu, o vėliau – garbės pirmininku.

Herbo simboliai ir dabartis

Nors Upninkų gyvenvietė gyvuoja seniai, yra garsi istorine praeitimi, bet savo herbo niekada neturėjo. Todėl Upninkų seniūnija su vietos bendruomene kreipėsi šiuo klausimu į Lietuvos heraldikos komisiją.

Komisijoje, svarstant herbo simbolius, kartu su seniūnijos atstovais buvo susitarta Upninkų herbe pavaizduoti upes kaip heraldines figūras, kas yra būdinga Vakarų Europos klasikinėms senosioms heraldinėms tradicijoms. Įvairiose pasaulio kultūrose dėl įtakos derlingumui upė buvo dažnai garbinama kaip dievybė. Jos tėkmė simbolizuoja laiką ir praeitį, nuolatinį atsinaujinimą.

Skaičius 3 – vienas pagrindinių. Jį atitinkantis gamtos elementas yra vanduo. Krikščionybėje pripažįstamos ir trys dorybės – tikėjimas, meilė ir viltis. Dieviškoji trejybė būdinga įvairioms religijoms. Žalia skydo spalva heraldikoje simbolizuoja laisvę, grožį, džiaugsmą, sveikatą ir viltį.

Upninkų herbo etaloną, parengtą dailininko Rolando Rimkūno, aprobavo Lietuvos heraldikos komisija. Žaliame lauke pavaizduoti trys kairieji sidabriniai banguoti kaspinėliai.Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus 2008 m. gegužės 19 d. dekretu Upninkų herbas buvo patvirtintas.

1963 m. pastačius tiltą per Šventąją, gyventojų skaičius pradėjo augti. Gyvenvietėje dominuoja sovietmečio statybos namai. Yra nemažai daugiabučių, nes 1977 m. Rizgonyse įsikūrus karjerui, reikėjo apgyvendinti darbuotojų šeimas. Dabar seniūnijoje gyvena apie 1300 gyventojų. Veikia Jonavos  „Lietavos“ pagrindinės mokyklos Upninkų skyrius (lopšelis-darželis ir pradinės klasės), biblioteka, ambulatorija, kultūros centras, socialinių paslaugų centras, girininkija, atvykstantis paštas. Seniūnijoje yra bažnyčia, dvi sentikių cerkvės, UAB „Rizgonys“ smėlio-žvyro karjeras.

Upninkų unikali gamta lankytojus traukia nuostabiais kraštovaizdžiais. Šioje seniūnijoje įregistruoti penki valstybiniai draustiniai, tai: Šventosios ichtiologinis, Upninkų botaninis, Lietavos hidrografinis, Širvintos kraštovaizdžio, Paąžuolynės botaninis-zoologinis.

Čia kuriasi turizmo sodybos, praplaukia baidarininkai. Upninkų kraštas turtingas įdomių ir kuriančių žmonių, kuriuos graži krašto gamta įkvepia ne tik poezijai (L. Šatienę, D. Vasiliauskienę, A. Aleksandravičienę, M. Kručą ir kt.), bet ir tapybai, kultūros puoselėjimui.

Aplankykite Upninkų kraštą ir patys įsitikinkite!

 

APSILANKYk

Išsirinkite ką norėtumėte pamatyti ar pajusti!

Projektas ,,Jonavos krašto raštijos keliais“ yra skiriamas žymių Jonavos krašto žmonių, prisidėjusių prie lietuviškos raštijos istorijos pradmenų, saugojimo ir puoselėjimo: Abraomo Kulviečio, Petro Vaičiūno, Justino Vareikio.

Išsirinkite norimą veiklą savo pasirinktoje vietovėje ir susipažinkite artimiau tiek su asmenybėmis, tiek su vietovės gamtos ir kultūriniais objektais.

Edukacija

Kultūrinės ir edukacinės programos

Maršrutai

Tinkami pėsčiomis, dviračiais ir automobiliu

Objektai

Istorinių ir gamtinių objektų lankymas