KULVA

Apie vietovę

Kulva – labai sena gyvenvietė. Tačiau rašytinių žinių apie Kulvą nėra daug. Pirmą kartą ji paminėta rašytiniuose šaltiniuose Naujojoje Prūsijos kronikoje 1382 m. Taigi kitąmet Kulva minės 640 metų sukaktį.

Vėliau Kulvą, Kulvos kraštą mini kryžiuočių žvalgai, aprašydami savo maršrutus į Kernavę, Vilnių, Trakus. Kulvoje stovėjo medinė pilis, kuri minima Lietuvos medinių pilių sąraše. Kryžiuočiams pradėjus puldinėti mūsų kraštą, tokios gyvenvietės tapdavo savotiškais gynybiniais forpostais su nedidelėmis medinėmis pilaitėmis, į kurias priešui pasirodžius sueidavo žmonės.

Daugiau žinių apie Kulvą užtinkama XVI a. rašytiniuose dokumentuose. Šiuose dokumentuose rašoma, kad čia būta dvaro, kuris priklausė didikams Gedgaudams, vėliau Adaičiams. Rašytiniuose dokumentuose fiksuojama Aukštutinė ir Žemutinė Kulva. Aukštutinėje Kulvoje iki šių dienų išlikę kai kurie Daigučių dvaro pastatai statyti dar XIX a. Iki šiol dar tebestovi 1840 m. pastatytas Daigučių dvarininko namas bei ūkinis pastatas.

Kulvos

Bendruomenės herbas

Abraomas Kulvietis – XVI a.

Lietuvos raštijos pradininkas, pirmosios Lietuviškos aukštosios mokyklos steigėjas, pirmasis protestantas Lietuvoje.

Manoma, kad A. Kulvietis gimė apie 1510 m. Kulvos bajorų Adaičių šeimoje (vėliau pasivadinusių pagal to meto tradiciją Kulviečiais). Bajorai Adaičiai turtais negarsėjo. Tai, kad Adaičiai nebuvo turtingi, bene vaizdžiausiai rodo 1594 m. Kulvos dvaro inventorizacijos aktas. Pagrindiniame dvaro malksnomis dengtame pastate buvo dvi seklyčios, keli tvartai, pirtis, trys klėtys, virtuvė-kepykla, klojimas, nedidelis sodas. Akte surašyti ne tik pastatai, bet ir seni bei nauji drabužiai, variniai indai, laikomi gyvuliai ir kt.

Tačiau neturtas netrukdė siekti A. Kulviečiui mokslų Krokuvoje, Leipcige, Liuvene, Vitenberge, Karaliaučiuje, Sienoje ir įgyti teisės daktaro laipsnį ar tapti graikų ir hebrajų kalbų profesoriumi. Globojamas karalienės Bonos 1539 metais Vilniuje įsteigė pirmąją aukštesniąją mokyklą.

Kulvietis buvo didžiausias to meto eruditas, palaikęs ryšius su pasaulinio garso mokslininkais ir daug nuveikęs reformacijos bei lietuvybės labui. Išlikusiame karaliaus Žygimanto Senojo rašte rašoma: „Kažkoks lietuvis Abraomas iš Kulvos, mūsų pavaldinys, ir pats nuo šventosios Romos katalikų bažnyčios vienybės atsiskiria, ir kitus, kiek tik galėdamas, traukia naujais mokslais į savo klaidą…“.

Jis lietuviškai rašė giesmes, kai lietuviai dar neturėjo savo knygų, o dalis jo raštų paskelbta Mažvydo katekizme. A. Kulvietis mirė 1545 metais Kulvoje.

Skaityti daugiau

Istoriniai faktai

1382

Pirmą kartą paminėta

Pirmą kartą Kulva paminėta rašytiniuose šaltiniuose Naujojoje Prūsijos kronikoje 1382 m. 2021 metais Kulva minės 640 metų sukaktį.

 

1510

Gimė Abraomas Kulvietis

Abraomas Kulvietis gimė apie 1510 m. Kulvos bajorų Adaičių šeimoje (vėliau pasivadinusių pagal to meto tradiciją Kulviečiais).

1539

Aukštesnioji mokykla

Karalienės Bonos globojamas, su bendraminčiais A.Kulvietis Vilniuje įsteigė pirmąją aukštesniąją mokyklą, kurioje mokėsi apie 60 jaunuolių.

1545

Mirė A. Kulvietis

A.Kulvietis mirė 1545 metais Kulvoje.

Praeitis ir dabartis

Aukščiausioje rajono vietoje Kulviečio atminimo įamžinimui pastatytas obeliskas. Čia jonaviečiai kasmet rengia Kovo 11-osios bėgimą, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui pažymėti. Kulvos parke atidengtas paminklinis akmuo, A. Kulviečio vardu pavadinta Kulvos mokykla.

Kulva – bažnytkaimis. Pirmoji Romos katalikų medinė koplyčia buvo pastatyta XVI a. pradžioje, ant gražaus kalnelio galbūt buvusios pilies vietoje. Jono Parčevskio rūpesčiu pastatyta mūrinė koplyčia ir 1647 m. perduota katalikams. Koplyčia 1710 m. remontuota, iki 1782 m. primūrytas priebažnytis. Kulvos bažnyčia tuomet buvo Skarulių parapijos filija.

Dvarų ir lenkuojančių kunigų pastangomis Kulvos apylinkės buvo aplenkintos. Tačiau XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje ėmė reikštis tautinis atgimimas. Kunigo Julijono Norkevičiaus iniciatyva įsteigta parapijos bibliotekėlė. 1909 m. įsteigta Kulvos parapija. 1909–1914 m. veikė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius.

1901 m. rugsėjo 1 d. įsteigta ir pradėjo veikti Kulvos liaudies mokykla.1924–1928 m. Kulvos pradžios mokyklos vedėju buvo Stasys Tijūnaitis, kurį laiką čia įkurdinęs ir redagavęs vaikų laikraštėlį „Žvaigždutė“.

Lietuvai minint 100 metų valstybingumo jubiliejų, Kulvoje seniūno Ramūno Gudonavičiaus iniciatyva buvo atidengta paminklinė lenta, skirta Kulvos krašto Lietuvos kariuomenės savanoriams, prisidėjusiems prie Lietuvos nepriklausomos valstybės kūrimo ir išsaugojimo.

Kulva taip pat turi ir savo herbą, įteisintą Prezidentės dekretu 2014 m. Tai balta gulbė mėlyname fone.

Iš Kulvos krašto yra kilę ar čia gyvenę, dirbę ir daugiau žymių žmonių, savo darbais garsinančių šį kraštą bei Lietuvą. Tai ir tautodailininkų Mačiulių šeima, kurių tapyti paveikslai, drožiniai ir dabar puošia Kulvos bažnyčią, poetė Audra Stasiukonytė, poetas, dramaturgas, kunigas Juozapas Katinas, Liaudies meistrė, medžio drožėja Janina Listvina, pedagogas Jonas Kartanas ir kiti.

Tekstą parengė

Vita Radionovienė

 

 

APSILANKYk

Išsirinkite ką norėtumėte pamatyti ar pajusti!

Projektas ,,Jonavos krašto raštijos keliais“ yra skiriamas žymių Jonavos krašto žmonių, prisidėjusių prie lietuviškos raštijos istorijos pradmenų, saugojimo ir puoselėjimo: Abraomo Kulviečio, Petro Vaičiūno, Justino Vareikio.

Išsirinkite norimą veiklą savo pasirinktoje vietovėje ir susipažinkite artimiau tiek su asmenybėmis, tiek su vietovės gamtos ir kultūriniais objektais.

Edukacija

Kultūrinės ir edukacinės programos

Maršrutai

Tinkami pėsčiomis, dviračiais ir automobiliu

Objektai

Istorinių ir gamtinių objektų lankymas